top of page

Ajankohtaista

5.11.2019

(Summary in English below)

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry:n kannanotto Taito-ja taidepainotteisten sekä teknologiapainotteisten opintolinjojen lakkauttamisesta

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry:n hallitus (myöhemmin OLO ry) on harmikseen saanut tiedon taito- ja taideainepainotteisen sekä teknologiapainotteisen opintolinjojen lakkauttamisesta (myöhemmin Taika ja Tekno). Seuraavassa yhteishaussa näille linjoille ei ole enää mahdollista hakea. Päätöstä on perusteltu muun muassa säästösyillä.

OLO ry:n mielestä lakkauttamispäätös on lyhytnäköinen, sillä kyseiset opintolinjat ovat houkutelleet hakijoita ympäri Suomea Ouluun opiskelemaan opettajiksi. Tekno ja Taika ovat ainutlaatuisia opintolinjoja, joita ei ole muissa luokanopettajakaupungeissa tarjolla. Päätös lakkauttamisesta köyhdyttää opintotarjontaa sekä Oulun luokanopettajaopiskelijoiden opiskelijakulttuuria ja -perinteitä. Taikan ja Teknon ominaispiirteet ovat saaneet osakseen positiivista huomiota myös muiden paikkakuntien opettajaopiskelijoiden keskuudessa.

Olemme hyvin pettyneitä ja jopa tuohtuneita siitä, että päätös on tehty konsultoimatta opiskelijoita tai ainejärjestöämme. Olisimme toivoneet tiedekunnalta kunnollista tiedotusta tilanteesta, sillä kuulimme kyseisestä päätöksestä huhupuheiden kautta emmekä edelleenkään ole saaneet virallista tiedotetta päätöksestä tiedekunnalta.

Lakkauttamista kauaskantoisempi ratkaisu olisi panostaa tutkinto-ohjelmien kehittämiseen sekä opintolinjojen markkinointiin, jotta ne olisivat entistä vetovoimaisempia ja edelleen houkuttelevia. Esimerkiksi Teknon painotetut opinnot tarjoavat todella monipuolisia ja opetussuunnitelman mukaisia taitoja työelämään, mutta tämä ei ole näkynyt riittävästi hakijoille. Erään tiedon mukaan Taikaa ja Teknoa on harkittu muutettavan sivuaineiksi, mutta tämäkään ei ole aukoton ratkaisu. Sivuaineen koostaminen vaatii lisäresursseja eikä mahdollistaisi linjoille ominaisen yhteishengen muodostumista, joka omalta osaltaan vaikuttaa opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijoiden kuuleminen ja kehitysideoiden miettiminen yhdessä ennen lopullista päätöstä olisi voinut johtaa lopputulokseen, joka palvelee niin ainutlaatuista osaamista ja tutkintoa havittelevia opiskelijoita kuin myös tiedekuntaa. Tälle ei annettu mahdollisuutta. Emme ole tyytyväisiä päätöksentekoprosessiin, itse päätökseen tai siitä tiedottamiseen ja vaadimme lakkautuksille esitetyille perusteille faktoihin ja tilastoihin perustuvat selvitykset. Nykyiset lakkautusperustelut eivät ota riittämiin huomioon linjojen vaikutusta työllistymiseen tai niiden tarjoamia valttikortteja työelämään.

Toivomme, että Oulun kasvatustieteiden tiedekunta todella reflektoi tekemänsä päätöksen seurauksia, sekä jatkossa pyrkii tekemään opiskelijoita osallistaen ratkaisuja, joilla Oulun yliopiston luokanopettajakoulutus pysyy omaleimaisena ja sitä kautta houkuttelee hakijoita yliopistoomme kautta Suomen myös tulevaisuudessa.

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Summary of the statement:

OLO ry has received unfortunate news of the abolition of the arts and technology-oriented (later referred to as Taika and Tekno) study lines. It will not be possible to apply to these study lines in the joint application system next spring. Among other issues, the main reason behind this decision is due to financial savings.

OLO ry finds the decision very short-sighted, as these particular study lines attract applicants throughout Finland because of their uniqueness, as they are not offered in any other universities that have teacher education programmes. Alongside reducing the versatility of study options in the Faculty of Education, the abolition of Taika and Tekno also wipes out a significant part of Oulu teacher students’ culture and traditions.

We are very disappointed and disheartened about the decision having been made without consulting the students or the student guild. The lack of transparency and poor information flow to the student body has particularly been unsatisfying, as even now official statement of the situation hasn’t been released by the faculty of Education.

Rather than abolishing the study lines all together, a more sustainable solution could have been to focus on developing the contents of the study lines and their marketing in order to further emphasize their relevance and attractiveness. We argue that both lines offer useful competencies for work life and a chance to build a sense of belonging that can further contribute to commitment to studies.

Including students in the conversation before the final decision could have lead into a solution that would benefit both the students and the faculty. We are not satisfied with the decision-making process, the decision in itself or the communication and demand further information and investigation on the given arguments. We wish for the Faculty of Education to reflect on the consequences of the decision and in future involves students the decision-making so that the teacher education in the University of Oulu stays unique and therefore attractive to applicants throughout Finland.

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Erityispedagogiikan pitkä sivuaine tulee säilyttää Oulun yliopistossa

December 08, 2016

Oulun ja Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijat OLO ry ja Lapikas ry, Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat Lastarit ry sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry ovat huolissaan erityispedagogiikan pitkän 60 opintopisteen mittaisen sivuaineen lakkauttamisaikeista Oulun yliopistossa. Mahdollisuus suorittaa kyseinen pitkä sivuaine alkoi syksyllä 2014 pilottihankkeena, ja sen suosio on ollut suuri niin luokanopettajaksi kuin lastentarhanopettajaksi opiskelevien keskuudessa. Sivuaineen jatkosta on nyt käyty joka vuosi keskustelua, ja kasvatustieteen ainejärjestöt ottivat kantaa asiaan viime vuonnakin. Me opiskelijat toivomme, että tästä erityisopettajaksi pätevöittävästä koulutuksesta sivuaineena tulisi yliopistoomme pysyvä ratkaisu. Muissa yliopistoissa, joissa on erityispedagogiikan pääaine, kaksoispätevyyttä tarjotaan automaattisesti pysyväisratkaisuna.

 

Erityisopettajakoulutusta on Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Oulun yliopiston erityispedagogiikan yksikön tulisi siis vastata koko Pohjois-Suomen tarpeisiin erityispedagogisen tutkimuksen ja koulutuksen saralla. Erityisopetuksessa toimivia epäpäteviä opettajia on edelleen paljon - lähes 1200 henkilöä (Opettajat Suomessa 2013, 2014, s. 15). Erityispedagogiikan pitkä sivuaine tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa nopeasti päteviä erityisopettajia ja erityislastentarhanopettajia vastaamaan pätevien työntekijöiden pulaan.

 

Tiedekuntaamme on saatu erityispedagogiikan viisivuotinen tutkinto-ohjelma, sekä ensi lukuvuonna alkava lastentarhanopettajien maisteriohjelma. Erityisopettajakoulutuksen määrällisiä tavoitteita on kuitenkin yhä tarpeen kasvattaa. (Opettajat Suomessa 2013, 2014, s. 15–16). Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelmilla ja sivuaineella mahdollistetaan eri taustoista tulevien erityisopettajien kouluttaminen niin varhaiskasvatukseen, peruskouluun kuin aikuiskasvatukseenkin.

 

Erityisopettajaksi pätevöittävä pitkä sivuaine tukee erilaisia opintopolkuja ja joustavaa opiskelua. Tätä väitettä tukee syksyllä 2015 kerätty opiskelijapalaute, jota kerättiin sähköisesti erityispedagogiikkaa pitkänä sivuaineena tällöin opiskelleilta ja jo nämä opinnot suorittaneilta. Osa vastaajista tiesi heti opintojensa alussa haluavansa erityisopettajan tai varhaiserityisopettajan pätevyyden, mutta osalle heräsi kiinnostus vasta lyhyen erityispedagogiikan sivuaineen (25 op) myötä. Monet opiskelijat suorittavat tätä sivuainetta tälläkin hetkellä avoimessa yliopistossa tavoitteenaan hakea erityispedagogiikan pitkään sivuaineeseen lähivuosina. Näitä opintoja suunnittelevat opiskelijat miettivät jo varhain opintopolkunsa tämän mukaisesti.

 

Palautteen mukaan erityispedagogiikan pitkä sivuaine koetaan antoisana ja hyvät valmiudet antavana opintokokonaisuutena, joka syventää omaa ammattitaitoa. Opetusryhmät koostuvat luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijoista sekä jo työelämässä olevista opettajista. Viimeisenä mainitut tuovat konkreettisuutta ja esimerkkejä työelämästä, kun taas opiskelijat tuovat monipuolista teoreettista näkemystä keskusteluihin. Tällainen dialogi kentällä työskentelevien opettajien ja opiskelijoiden välillä on jotain sellaista, mitä pääaineopinnot eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan, ja on yksi keskeisistä ammatillista kasvua parhaiten tukevista elementeistä. Ensi lukuvuonna alkavan varhaiserityisopettajien maisteriohjelman kanssa tehtävä yhteistyö olisi siis jatkossakin hedelmällistä opiskelijoiden laaja-alaisten näkökulmien saavuttamiseksi. Opiskelijoiden mielestä erityispedagogiikan pitkän sivuaineen tarjoaminen nähdään valttikorttina Oulun yliopistolle, sillä se on opiskelijoille erityinen mahdollisuus suorittaa kaksoispätevyys.

 

Opiskelijat ovat huolissaan erityispedagogiikan pitkän sivuaineen mahdollisen poistumisen aiheuttamista vaikutuksista opiskelijoiden opiskeluaikojen pitenemiseen, sillä on mahdollista, että monet nykyiset luokanopettajaopiskelijat hakisivat opiskelemaan erityispedagogiikkaa pääaineenaan yhteishaussa, jotta saisivat erityisopettajan pätevyyteen tarvittavan pitkän sivuaineen suoritettua. Tämä puolestaan veisi erityispedagogiikan koulutuksesta sitä päätoimisesti opiskelevien paikkoja.

 

Asian puolesta:

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Lapikas ry

Lastarit ry

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

 

Lähteet:

OAJ:n kysely. (2014). Toteutuuko kolmiportainen tuki? http://www.oaj.fi/cs/oaj/kolmiportainen%20tuki

Opettajat Suomessa 2013. Kumpulainen, T. (toim.) (2014). Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy. Tampere.

Erityispedagogiikan pitkän sivuaineen opiskelijoille toteutettu kysely syksyllä 2015

KANNANOTTO: OPETTAMISEN VALMIUDET TURVATTAVA MYÖS TULEVAISUUDESSA!

December 05, 2016

Kontaktitunteja suunnitellaan vähennettävän nykyisestä 10h/opintopisteestä 8h/opintopisteeseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan ainejärjestöt ovat huolissaan leikkauksen vaikutuksista opetuksen laatuun, sillä tämä veisi pois merkittävän osan kursseilla omaksuttavista käytännön valmiuksista. Jo edellisen opetussuunnitelmauudistuksen myötä kontaktiopetusta vähennettiin 12:sta tunnista 10:en. Valtakunnallisella tasolla tarkasteltuna kontaktiopetuksen leikkaaminen edelleen 8 tuntiin tekisi määrästä erittäin vähäisen opintopistettä kohti.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on omassa lausunnossaan (lausunto sivistysvaliokunnan kuulemiseen 11.10.2016) tuonut esille opettajakoulutuksen erityisen herkkyyden kontaktiopetuksen vähentämiselle. Opettajalta vaaditaan työssään  monikulttuuriosaamista, vuorovaikutustaitoja sekä oppijoiden erityistarpeiden tunnistamista ja tukemista. Nämä tulee siis myös huomioida koulutuksen aikana. Opettajankoulutusta ei voida toteuttaa pelkästään massaluennoilla, kirjatenteillä tai verkkokurssein (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry, Tavoitteet opettajankoulutukselle 2016-2019).

Tuleva opettaja oppii omien kokemusten ja konkreettisen tekemisen kautta tarvittavia tietoja ja taitoja. Ilman riittävää koulutusta ei hänellä voi olla valmiuksia opettaa esimerkiksi taito- ja taideaineita. Edellä mainittujen lisäksi opettajaksi opiskelevat tarvitsevat riittävästi aikaa ja tilaa kasvatustieteelliselle keskustelulle. Opettajankoulutuksen tärkeä voimavara on sen tutkimusperustaisuus yhdistettynä käytännön kokemuksiin. Kasvatustieteen opinnot luovat vankan pohjan ammatillisen identiteetin sekä akateemisen osaamisen kehittymiselle. Vain riittävällä kontaktiopetuksella voidaan taata näiden toteutuminen.

Tiedekuntamme opiskelijamäärä nousee tulevina vuosina. Erinomaisesta opintopistekertymästä huolimatta leikatuin varoin tiedekunnan pitäisi kouluttaa enemmän tulevaisuuden ammattilaisia. Kontaktiopetuksen vähennystä perusteltaisiin sopeuttamistoimenpiteenä. Vaihtoehtoisena toimenpiteenä pidämme ryhmäkokojen kasvattamista, jolloin kurssisisältöjä ei tarvitse supistaa. Kasvatustieteiden tiedekunta muuttanee muutaman vuoden sisällä, mistä  tulisi syntyä myös säästöjä. Täten leikkaustoimenpiteiden kohdistaminen juuri kontaktiopetukseen on ajankohtaan nähden kohtuutonta. Ainejärjestöt ovat valmiita sitoutumaan 55op vuodessa ja kandipalautteen vastaamisen merkityksen korostamiseen jäsenistöilleen, jotta leikkaustarpeita saataisiin ehkäistyksi.

Leikkaukset eivät saa vaarantaa opettajaopiskelijoidemme työelämävalmiuksia.

Asian puolesta:

 

Lastarit ry

Motiva ry

Mukava ry

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Spessu ry

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Please reload

bottom of page