top of page

Yhdistyksen säännöt

Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Hyväksytty oikeusministeriössä 7. helmikuuta 1994 8§ ja 9§ osalta muutettu 22.3.2002 sekä 1 § osalta 15.3.2013. 5§, 6§, 8§,12§ osalta muutettu 30.05.2016 ja 8§ osalta muutettu 19.1.2024.

 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

 

2 § Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopistossa luokanopettajiksi opiskelevien etujärjestönä edistämällä jäsentensä opiskeluolosuhteita sekä luomalla monipuolisia edellytyksiä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoiminnalle. Kilta valvoo jäsenistönsä etuja heidän opinto-, sosiaali-, kulttuuri-ja ammattikysymyksissään yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta

 

1) pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin, järjestöihin ja viranomaisiin.

2) voi myöntää avustuksia ja stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille tai muuten ansioituneille jäsenilleen.

3) antaa lausuntoja, tekee aloitteita, järjestää kokouksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

4) harjoittaa voittoa tavoittelematta julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

 

3 § Killan varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa luokanopettajaksi opiskeleva henkilö. Killan kannatusjäsenenä voi olla kuka hyvänsä henkilö, joka maksaa killalle vuosikokouksen vahvistaman kertakaikkisen tai vuotuisen jäsenmaksun ja jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa. Sääntömuutosten jälkeen vanhojen, jo jäseninä olleiden jäsenedut säilyvät. Jäsenyys tulee voimaan, kun 4 §:n mukainen jäsenmaksu on suoritettu. Kun varsinaisen jäsenen opinto-oikeuden mukainen pituus täyttyy, tulee hänestä suostumuksensa mukaisesti alumnijäsen. 

 

4 §Killan jäsenen on suoritettava jäsenlajinsa mukainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta ja kantotavasta päättää yhdistyksen syyskokous.

 

5 § Toimintansa rahoittamiseksi kilta voi harjoittaa kahviotoimintaa, järjestää opiskelijoiden välisiä ohjelmallisia tilaisuuksia, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräystä sekä omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa kilta hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.

 

6 § Killan päättävänä elimenä on killan kokous. Killan kevätkokous pidetään huhtikuussa

ja syyskokous marraskuussa hallituksen määrämänä päivänä. Ylimääräinen killan

kokous on pidettava, jos vähintään 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai kun hallitus katsoo sen

tarpeelliseksi. Kutsut killan kokouksiin laatii hallitus. Kutsut kevät-, syys- ja

ylimääräisiin kokouksiin on julkaistava ilmoituksena killan verkkosivuilla viikkoa

ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat

asiat, kuten edustajien valinta järjestöihin, sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen

purkaminen.

 

7 § Killan kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi.Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

 

8 § Killan kevätkokouksen tehtävänä on

 

1) valita kokouksen toimihenkilöt.

2) käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajan

antaman lausunnon pohjalta edellisen vuoden tilinpäätös.

3) päättää tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille.

4) käsitellä hallituksen kevätkokoukselle valmistamat muut asiat.

5) päättää muista näiden sääntöjen mukaan kevätkokoukselle kuuluvista asioista sekä jäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamista asioista. 

 

Killan syyskokouksen tehtävänä on

 

1) valita kokoukselle toimihenkilöt.

2) vahvistaa killan jäsenmaksu seuraavalle vuodelle.

3) hyväksyä talousarvio seuraavaa toimikautta varten.

4) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten.

5) valita hallituksen puheenjohtaja sekä valita hallituksen puheenjohtaja sekä 6-12 muuta hallituksen jäsentä seuraavaa toimikautta varten.

6) valita varsinainen ja varatilintarkastaja seuraavaa toimikautta varten.

7) valita killan toimihenkilöt.

8) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista sekä jäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamista asioista.

 

9 § Killan täytäntöönpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluu killan syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden on oltava ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, ellei syyskokous päätä toisin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. 

10 § Hallituksen tehtävänä on

 

1) hoitaa killan hallituksena sen asioita killan päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaan sekä panna täytäntöön tehdyt päätökset ja valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat.

2) määrätä jäsentensä erityistehtävät ja keskinäinen työnjako ottaen huomioon, että hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on toimia varsinaista kokousta lukuun ottamatta myös killan kokousten puheenjohtajana, esitellä niissä asiat ja valvoa, että hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön.

3) asettaa hallituksen toiminnassa välttämättömiksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa niille ohjesäännöt.

4) huolehtia siitä , että killan jäsenistä pidetään yhdistyslain 11 § mukaista luetteloa.

 

11 § Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompi kumpi jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

 

12 § Killan tilit päätetään kalenterivuosittain. Päättyneen vuoden tilit on jätettävä killan

syyskokouksen valitsemalle tilintarkastajalle kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan on suoritettava tilintarkastus ja annettava siitä killan kevätkokousta

varten laadittu kirjallinen lausunto seitsemän päivää ennen kevätkokousta.

 

13 § Killan sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä killan kokouksessa. Päätös on tehtävä kummassakin kokouksessa kolmen neljännesosan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

14 § Killan purkautuessa sen varat käytetään killan viimeisen kokouksen päättämällä tavalla killan toimintatarkoituksen edistämiseen.

 

15 § Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

Tervetuloa syys- ja

kevätkokoukseen! Varsinaisena jäsenenä pääset äänestämään kokouksissa.

bottom of page